Ekoförsöksfältet i Ingå 2023

3 juli, 2023

Ekoförsöksfältet i Ingå 2023

I år har Projekt Eko+ två st försöksplatser i Nyland, ett försöksfält i Svartå Ingå och ett i Påvalsby Lovisa.
I Ingå såddes i år ekoförsöken hos en ny försöksvärd: ekoodlare Nina Långstedt på Krämars Gård i Svartå den 14.5.2023. Förfrukten var ärter, med fånggröda som plöjdes på våren. Fältet harvades och till sist frästes det ännu innan sådd. Försöksfältet vältades inte, vilket med facit på hand hade varit väldigt nödvändigt med tanke på torkan som följde!

På försöksfältet finns förutom de vanliga ekosortförsöken i vårvete, korn och havre ett odlingstekniskt/gödslingsförsök i vårvete och korn. Vi plockde iår in ett led med samodling av spoannmål och bondböna, eftersom man vid samodling med kvävefixerare kan få en gödslingseffekt av spannmålen.

Sorterna som ingår i sortförsöken är de samma som 2022, 13 vårvetesorter, 13 korn och 13 havre(se såkartan längre ner).

I det odlingstekniska försöket ingår totalt 18 försöksled varav 12 i vårvete och 6 i korn. Upplägget är enkel: 3 st vårvetesorter och 2 st kornsorter har använts till försöket och dessa sorter har sedan gödslats med 0 kg N, 40 kg N och 60 kg N(endast vete), samt i ett led samodlas de med bondböna.
Gödseln har placerats vid sådd och gödningsmedlet som använts är Yara Suna Bio Plus 10-4-1. Försöksleden med 40 kg N/ha har fått 400 kg gödsel/ha och försöksleden med 60 kg N/ha har fått 600 kg gödsel/ha.

Nedan lite bilder från sådden 14.5.2023