Observationsskifte i Österbotten 2023

7 juni, 2023

Observationsskifte Österbotten 2023.

I sommar har vi också ett observationsförsök med olika bearbetningsmetoders inverkan på åkerns struktur, skördeväxternas tillväxt och mängden av ogräs i Gamla Vasa Österbotten. Detta är inget regelrätt försök utan behandlas som ett demonstrationsförsök i syfte att observera och väcka intresse för olika bearbetningsmetoder mm. Demonstrationsförsöket utförs och på initiativ av Lyckegård Finland Ab på Yrkesakademin i Österbottens (YA) åkermark i Gamla Vasa odlaren. YA´s åkermark odlas idag konventionellt, demoområdet brukas enligt ekologiska principer. Projekt Eko+ observerar försöket år 2023 i samarbete med Ab Lyckegård Finland.

Demoförsökets
målsättningar

Att observeras olika bearbetningsmetoders inverkan på åkerns struktur, skördeväxternas tillväxt och mängden av ogräs. Målet med dessa demoodlingar är att erhålla kunskap om effektiva och hållbara metoder att bekämpa ogräs tillräckligt bra och att det är också ett hållbart sätt i åtanke på markhälsan. Under dessa försök används i normalt bruk använda jordbruksmaskiner och Lyckegårds jordbearbetningsmaskiner. Nästa år är det meningen att fortsätta med växtföljds- och bearbetningsåtgärder, så att man ser flera års inverkan på resultatet. På demorutorna så jämförs plöjning, regenerativ odling, mildare bearbetningsmetoder och ogräsharvning. På demorutorna sås vanliga odlingsväxter. Med fånggrödor och gröngödslingsväxter i demot eftersträvas att erhålla en god marktäckning och en ökad konkurrenskraft mot ogräs. Demorutornas markhälsa observeras genom spadanalys och genom att följa med växtodlingsbeståndets tillväxt.

I denna 4 åriga växtföljd följs jordens struktur upp. Åkern som varit i bete de senaste åren är fuktig pga södertrampande diken, därför inleder vi jordbearbetningen senare. Spaddiagnosen visar på bra struktur i ytskiktet men stora klumpar djupare ner. I betesvallen hittas rötter av timotej och ängsvingel. Det skulle ha varit bra med inslag av djupgående rötter som klöver.

Den 11 maj  öppnade Lyckegård med hjälp av YA´s studerande de två första rutorna med Kvickfinn. Vallbrott av den gamla täta beteshagen, därefter effektiv kort försommarträda, sedan insådd av snabbväxande gröngödslings gröda sista dagarna i juni, avslutande av gröngödsling med Crimprollern och samtidigt insådd av höstgrönsaker och fånggrödor för nästa säsong. Höstgrödan är raps och vete/råg i gröngödsling, alltså ingen jordbearbetning.

Den 13 maj avslutades öppningen av vall genom att köra andra draget. Boris Lindgård från Lyckegård Finland konstaterade att avslutning lyckades och att vall/gröngödslings avlutning kräver två mycket grunda drag inom två dagar, bara 3-4 cm djupt. Då dör vallen snabbt och de egentliga mekaniska rotogräs bekämpningen kan inledas.

Den 21 maj kan Lyckegård konstatera att vallbrott lyckats. Nu återstår att vänta på att rotogräs växer upp till ytan, till sin kompensationstidpunkt som är för våra vanligaste rotogräs som kvickrot 2-3 blad, mjölkört och åkertisten 4 blad. Då justeras de skärande gåsfötterna på Kvickfinn till deras känsliga arbetsdjup.  

Den 22 maj plöjde Lyckegårds praktikant Aleksi Heikkilä upp de rutor som ska harvas och sås med ärthavre plus med och utan fånggrödor. Plogsulan syns tydligt och jorden är hård och klumpig på plöjningsdjupet. I dessa demorutor vill vi påvisa alternativ till plöjningsfri 4-årig växtföljd med mekanisk ogräsreglering.