Svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna i Seinäjoki 11.-12.11.2021

7 september, 2021

Svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna i Seinäjoki 11.-12.11.2021

– Projekt EkoNu 3.0, projekt EkoMjölk och Svenska Österbottens Ekologiska förening arrangerar ett svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna 11.-12.11.2021 i Seinäjoki. Tema för det svenskspråkiga programmet under fredag förmiddag 12.11. är ”Ekologisk odling av superbäret aronia och erfarenhet från försök i spannmål och vall”. Arrangörerna önskar att svenska ekoproducenter tar tillfället i akt och deltar i Ekodagarna i Seinäjoki och att programmet väcker intresse hos de finskspråkiga deltagarna att delta i det svenska parallellprogrammet. Programmet med föreläsare under fredag förmiddag är följande:

Gödslingsförsök i ekohavre 2020 och 2021, Österbotten – vad har vi lärt oss och vad vill vi veta mer?
I projektet EkoNu:s regi har olika demo-odlingar verkställts under årens lopp runt om i Österbotten. År 2020 hade vi ett gödselförsök med olika organiska gödselmedel i ekohavre i Korsholm. År 2021 utfördes ett gödslingsförsök med rötrest från biogasreaktor också det i ekohavre. Under det svenska parallellprogrammet kommer Ulrika Wikman från ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap att presentera resultaten.

Odla och sälja det ekologiska superbäret Aronia från Österbotten
Jan-Ole Sandås från Ab Finnish Superberries Oy, berättar om deras ekologiska odling och förädling av olika produkter av superbäret aronia. I Österbotten, närmare bestämt i Nykarleby har en stor aronia-areal planterats under de senaste åren. I dagsläget växer det aroniabuskar på ca 100 ha och man söker fler kontraktsodlare. Företaget Ab Finnish Superberries producerar och säljer idag must och bärpulver av aronia.

10-växtsäsonger av ekospannmålsförsök i Nyland
Sommaren 2021 var det 10-års jubileum för de nyländska ekoförsöken vilka startade med sortprovning i havre, korn och vårvete odlingssäsongen 2012 som ett samarbete mellan Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Projekt EkoNu!. Ekoförsöken har under årens lopp utvecklats till att omfatta demoodlingar med ekogödsel, gamla lantsorter och olika odlingstekniska lösningar. Syftet med de ekologiska demoodlingarna har varit att bland annat få svar på vilka sorter som lämpar sig för ekoodling på våra breddgrader och demoodlingarnas resultat ska fungera som stöd för landets ekoproducenter och rådgivare. På senare tid har fokusen varit att öka kunskapen om markbiologin, kolbindning och organiska gödselmedel genom demoodlingar i samarbete med ekogårdar i närregionen. Micaela Ström som jobbat med ekoförsöken sedan starten delar med sig av erfarenheter och långtidsresultat från försöksfälten.

Omfattande vallförsök i Kronoby
Olika vallblandningar testas på Jan-Peter Brunells ekogård i Kronoby. Jan-Peter framhåller att målet med vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika alternativ för nötgårdarna i regionen.  I försöksrutorna testar han olika vallblandningar och stödgrödor samt olika ekologiska gödslingsmetoder. På Jan-Peters gård har mellanklippning av vall dessutom testats de två senaste odlingssäsongerna. Genom att klippa/slå vallen ca tre veckor före skörd, en putsning med hög stubb där man egentligen bara toppar grödan, har man märkt att kvaliteten på ensilageskörden höjdes i den putsade vallen jämfört med den oklippta. Emma Thodin gör sitt slutarbete om klippningen och dess effekter. Hon delar med sig av resultat från skördetidsprovtagningar hos Jan-Peter under dagens föreläsning.

Text: Ann-Sofi Ljungqvist, Ulrika Wikman och Micaela Ström

Texten är producerad inom projekt EkoNu 3.0 och EkoMjölk. Och dessa två projekt finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten.