Ekologiska spannmålsförsök 2022

15 december, 2022

Ekologiska spannmålsförsök 2022, kort presentation

I samarbete med Projekt EkoNu började de ekologiska sortförsöken 2012, vilket betyder att det redan finns många års försöksresultat! Försöken har genom åren utvecklats, från bara sortförsök i spannmål (korn, vårvete och havre) till att även inkludera bland annat ekogödsel och lantsorter.

***

Projekttiden för senaste EkoNu-projekt: EkoNu 3.0. – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland tog slut sista mars 2022 men de populära ekoförsöken kunde ändå fortsätta under sommaren genom NSL Försök, med delfinansiering via Finlands Svenska Jordägarförbunds stiftelse.

Två försöksplatser i Nyland

Sommaren 2022 fanns ekologiska sortförsök på två försöksplatser, i Ingå och i Lovisa, med närmast identiska försöksplaner undantagen havre som var två sorter fler i Lovisa. Försöken utförs på ekologiska gårdar och flyttar runt med gårdens växtföljd. Årets försök såddes 16.5.(Ingå) samt 21.5.(Lovisa) och skördades 25.8.(I) och 3.9.(L). Nedan en kort presentation av årets försök.

I Ingå såddes försöken efter vårrybs

I Täkter, Ingå kunde våra sortförsök sås 16 maj hos vår försöksvärd ekoproducent Christian Nyholm. Nyholm har en växtodlingsgård och gick över till ekologisk produktion 2018. I Täkter fanns sortförsök i havre, korn och vårvete samt ett litet gödslingsförsök i vårvete. Gödslingsförsöket bestod av tre vårvetesorter och det gödslade ledet fick Ekogödsel Plus 8-3-5-3 NPKS, 625 kg/ha (50 kg kväve/ha) i samband med sådden. Förfrukten på fältet var vårrybs som hade gödslats med nötflytgödsel våren 2021, skiftet låg i stubb över vintern och bröts med tallrikskultivator på våren. Jordarten var mycket mullrik mellanlera med pH 6,5. Rutorna varken tilläggsgödslades, vältades eller ogräsharvades. Skörden bärgades 25 augusti efter en bra växtsäsong.

Sådd i Ingå 16.5.2022
Skörd i Ingå 25.8.2022, foto Alexandra Wasström

N-sensor mätningar gjordes i gödslingsvetet från bestockning till axgång. Genomgående var att de gödslade veterutorna tagit upp mera kväve än de ogödslade, skillnaden var i slutändan ca 15 kg kväve till gödslingsrutornas fördel, se diagram 1.

Diagram 1.
N-sensor mätning i Ingå 15 juni. Men N-sensorn kan man mäta hur mycket kväve spannmålen tagit upp, mätningen kan göras i spannmål från bestockning till axgång.

Vall som förfrukt i Lovisa

I Påvalsby, Lovisa såddes försöksfältet knappt en vecka senare, den 21 maj hos ekoproducent Stefan Widlund. Stefan har odlat åkrarna ekologiskt sedan 2010 och slutade med djurproduktionen under 2020. Förutom sortförsöken fanns i Lovisa ett odlingstekniskt försök med bland annat biostimulanter och pelleterad gödsel samt ett lantsortsdemo.

Förfrukten var vall som plöjdes på hösten 2021, jordarten var mullrik molera med pH 5,9. Inte heller här tilläggsgödslades eller ogräsharvades rutorna men de vältades efter sådd.

Fältet skördades 3 september efter en bra växtsäsong med relativt jämna rutor.

Markkartering Ingå 2022

Markkartering Lovisa 2022

Såkarta Ingå

Såkarta Lovisa

Drönarbilder från ekofältet i Lovisa 20 juli, foto Jens Bäckman

.

Växtperioden 2022
Nedan diagram med väderdata från NSL’s mätstationer i Sarvlaks, Lovisa (ca 8 km från ekoförsöken i Lovisa) och i Västankvarn, Ingå (ca 11 km från försöksfältet i Ingå). Klicka på diagrammen för att få dem större.

”Normala” skördar på ekofältet

Det var en hyfsat bra växtsäsong i Nyland sommaren 2022 även om fälten nog led av vattenbrist under högsommaren. Fukt fanns på våren och föregående vinters tjäle medförde bra bruk.

Medelskörden för vete blev i Lovisa 3,7 ton/ha och i Ingå drygt 4,5 ton/ha. Högst avkastade sorten Leidi på båda platserna och Annina var den sort som avkastade lägst.

Proteinet blev i medeltal 10,4 % på båda platserna medan hektolitervikten blev något lägre i Ingå (81,7) än i Lovisa (83,3).

Falltalen var höga, t.ex. i Lovisa mellan 265 (Helmi) och 378 (Hilkka).

Medelskörden för korn blev i Lovisa drygt 2,9 ton/ha och i Ingå 3,4 ton/ha. Foderkornet Arild avkastade högst i Lovisa (3515 kg/ha) medan Crescendo hade högst skörd i Ingå (3936 kg/ha).

Även havreskörden stannade på lite lägre nivå i Lovisa (knappt 5,3 ton/ha) än i Ingå där medelskörden landade på 5,7 ton/ha. Sandy är en ny högavkastande sort som på båda platserna hade högst skörd (6220 kg/ha) tätt följd av gamla trotjänaren Belinda (6108 kg/ha). Alla sorter var DON-fria.

Korn i Lovisa 24.8.

Nedan tabeller med medeltal för de båda försöksplatserna, noggrannare presentation med försöksvisa analysresultat publiceras senare:

Nedan förhandsresultat från ekogödslingsförsöket i Ingå, noggrannare resultat med kostnadsberäkningar kommer senare: