Minneslista eko-stödansökan/växtföljd

10 maj, 2024

VÄXTFÖLJD

Villkorlighetens växtföljd är ekogården befriad från – de har sina strängare växtföljdskrav som inkluderar:

=> Minst 30% baljväxter i växtföljden på vart och ett skifte(hit räknas böna, ärter och övriga baljväxter, baljväxtvall eller fånggröda/insådd med minst 3 kg eller 15% baljväxter i fröblandningen).

 • Växtföljden måste alltså innehålla minst 30 % baljväxter som huvudgröda eller bottengröda/fånggröda på vart och ett skifte(rena baljväxtgrödor, eller blandade grödor där baljväxternas andel är minst 50 %).
  Ändringar från 2022: En baljväxt som sås under en huvudgröda, t.ex. en klöverrik gräsblandning, räknas som ett helt baljväxtår (tidigare koefficient 0,3 => nu likvärdig med huvudgröda). Andelen baljväxtfrön i vallfröblandningen måste då vara minst 15 % eller 3 kg/ha.

=> Minst 50% markförbättrande grödor i växtföljden(nytt från 2022, följs alltså inte upp längre bak i tiden)

=> och Minst 1 år i växtföljden ska markförbättrande växt vara anmäld som huvudgröda

 • Detta tvingar i praktiken gården att i något skede odla en minst 1-årig vall, alternativt odla miljöersättningens markförbättrande- eller saneringsgröda 1 år på skiftet.
  Hit räknas vallar, både rena gräsvallar och blandvallar med baljväxter, samt fånggrödor, mellangrödor av olika slag, och miljöersättningens jordförbättrings och saneringsgröda.
  Nytt från 2022: Växtföljden måste också innehålla minst en jordförbättrande gröda som huvudgröda och
  Minst 50 % av åren i den växtföljd som genomförs på odlingsskiftet ska utgöras av växter som i form av huvud-, mellan- eller fånggrödor upprätthåller markens bördighet. Denna s.k. bördighetsgröda kan vara en gräsvallväxt
  (det räcker alltså att man sår in rajgräs som fånggröda i spm eller böna/ärt…)

=> Växelbruk – Fortfarande gäller:
Spannmålsväxter kan odlas högst 3 år i följd på vart och ett skifte (oförändrat)
Trindsäd, oljeväxter, potatis samt andra ettåriga specialgrödor i samma
växtsläkte kan odlas högst 2 år i rad på vart och ett skifte (oförändrat).

!! Observera gällande VÄXTFÖLJDENLängden på växtföljden och antalet växtföljder är upp till gården själv! En längre växtföljd, med fånggrödor, ger mer spelrum på gårdar som vill minimera vallår…

Exempel på växtföljd där kraven uppfylls:

Fler exempel på växtföljder hittas på Livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-2-vaxtfoljd-och-markens-bordighet

—————————

AVSALUGRÖDOR/ Ekoförbindelser

Kravet på avsalugrödor

 • Avsalugrödor måste odlas under förbindelseåret på totalt minst 30 % av förbindelsearealen som har passerat övergångsperioden (ÅRLIGEN!)
  Detta gäller: Växtgårdar, gårdar som ingått förbindelse om att odla frilandsgrönsaker, och gårdar som har ingått en förbindelse om
  husdjursproduktion, om förbindelsearealen är stor i förhållande till djurantalet.
  => Om djurtätheten är mindre än 0,3 djurenheter per hektar måste man kunna motivera behovet av foderområdet!
 • Avsalugrödan måste bevaras till skördemognad ! (måste dock inte skördas…)
  Om ett växtbestånd trots försök inte kan skördas moget => på begäran ska med ett platsbundet fotografi visas att målet har varit att skörda ett moget växtbestånd)
 • Arealen för frilandsgrönsaker beaktas dubbelt när andelen areal för avsalugrödor beräknas

OBS! Om avsalugrödor anmäls för lite i stödansökan dras det direkt från ekostöden:

 • Ekoersättningen minskas med den procentandel areal för avsalugrödor som saknas x 1,5
 • Mindre än 5% för lite (men mer än 0%) => stödet minskas med 5%
 • Om försummelsen upprepas minskas stödet dubbel !

Kravet på avsalugrödor gäller INTE gården, om gården har

a) Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och minst 0,3 de/ha
(minst 50% foder till egna ekodjur).
b) Avtal om foderproduktion med en gård som har ingått ett avtal om ekologisk husdjursproduktion.
c) Avtal om foderproduktion med förmedlingsrörelsen/foderproducent.
Om avtalet om foderproduktion inte följs minskas ekoersättningen med 30% !

.

b) Avtal om foderproduktion möjlig med en annan gård om:

 • Samarbetsgården har ingått en förbindelse om ekologisk
  Husdjursproduktion
 • Minst hälften av förbindelsearealens skörd levereras till Samarbetsgården (detta följs upp!)
 • Kräver ett skriftligt avtal, som har lämnas in till NTM-centralen
 • Parterna måste hålla register över leverans av foder

c) Avtal om foderproduktion med förmedlingsrörelsen eller foderproducent
Avtalets innehåll:

 • Mängden som levereras
 • Det ska framgå att den levererade produkten är ekologiskt producerad
 • Mottagaren är under ekologisk övervakning => Mottagaren måste ha en giltig Traces-certifikat (ekointyg/certifikat)

ERSÄTTNING EKOLOGISK PRODUKTION

Ersättningsnivåerna för ekologisk produktion:
– Växtproduktion 160 € / hektar
– Husdjursproduktion 160 € / hektar + 130 € / 0,5 djurenheter / hektar
– Grönsaksproduktion på friland 590 € / hektar

Ersättning betalas inte för
– Areal med vedartade energigrödor
– Annan hampareal än sådan som berättigar till grundläggande inkomststöd som i sin helhet finansieras av EU
– Skiften med skyddszon
– Vallar på naturvårdsåker och mångfaldsväxter inom miljösystemet
– Grönsaksland

INFÖR EKOGRANSKNINGEN

=> Inför granskning, läs noga genom Livsmedelsverkets Brev till ekoodlare: ODLARBREV 1/2024 !
=> Tyngdpunkt i kontrollen i år är växtföljdsplanen – observera de nya reglerna om krav på bördighetsgröda och baljväxter, uppdatera planen vid behov!

Text sammanställd 16.5.2024 av Ekorådgivare Micaela Ström, NSL