Slåtterförsök hos Ben Silfvast, Lindkoski (2012-2014)

7 maj, 2014

Sommaren 2012 började vi ett slåtterförsök, observationsskifte, hos Silfvast i Lindkoski med fyra olika slåtterintensiteter (slåtter 1-4 gånger under sommaren).

Skiftet som vi följer hade mycket tistel vid vallanläggning. Gröngödslingsvallen består av en blandning av rödklöver och gräs.

Undersökning: Slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering). Vi testade samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första hand tistel, samt rödklöverns övervintringsförmåga vid olika slåtterintensitet.4 x slaget 3.10...

Arbetsordning:
2012 – Första årets klövergräsvall. jordprover tas på hösten då man analyserar lösligt kväve (NO3 & NH4) i marken.
2013 – Andra årets klövergräsvall. Jordprover för N-analys tas igen på våren innan någon slåtter ännu utförts och på hösten.
2014 – Vårspannmål sås på skiftet. Jordprover tas under växtsäsongen från de olika rutorna och man observerar tistel-förekomst.

Här hittas nu bilder och resultat från kväveanalyser som gjorts 2012-2013: 

SlåtterKartaSilfvastKväveTabell

(Klicka på bilden för att få den större)