Observationsskifte i Rimal, Korsholm 2017-2018

26 mars, 2019

ObservationerTistel

Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet.

Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten.

År 2015 var skiftet fullt av tistel med rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning samt olika grödor och insådder för att få bukt med problemet.

Vi vill påminna om att detta inte var ett försök, utan en observation där Ulrika följt med vilka odlingsåtgärder som odlaren vidtagit för att få bukt på tistelförekomsten och observerat hur de olika åtgärderna lyckats. Hon har inte heller haft möjlighet att påverka odlarens val av åtgärder. De åtgärder som har valts har utförts över hela skiftet.

Se presentation av observationer och resultat här: Rapport över observation av skifte för projektet EkoNu

cof