Introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder (på Åland)

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
08.02.2019 – 29.06.2019
10:00-16:00

Plats
OBS, ny adress! Högtomt


Introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder

Uppbyggning av jordens fruktbarhet

Humusuppbyggning och kolinlagring

Sundare växter och ökade skördar

Om vi kan öka mullhalten i jorden från 2 till 5 % så binder vi in kol motsvarande 300 ton koldioxid per hektar. Samtidigt uppnår vi flera odlingsmässiga fördelar som bättre vattenhållande förmåga, bättre näringsförsörjning, mindre risk för erosion, högre skörd med bättre kvalitet och sundare plantor, djur och människor.

Martin Beck

Martin Beck är en fristående rågivare med 18 års yrkeserfarenhet. Hans kärnkompetenser är jordfruktbarhet, regenerativa odlingsmetoder, kompostering, växtodling, betesbaserad mjölkproduktion, grönsaksodling, växthusodling och fruktodling. Det är Martins mission att utveckla ett uthålligt, regenerativt jordbruk och visa på vägar hur detta kan omsättas i praktiken.

Martin Büchert Beck

Heidefelderweg 12

24988 Oeversee, Tyskland

Tlf. +45 51 42 25 60

Mail: martinbeck@outlook.dk

Web: www.martin-beck.dk

 

Datum:

3 dagar teori och bakgrundskunskaper 8-10 februari 2019

2 dagar teori och praktik 28-29 juni 2019

Mer info i FB-evenemanget: Introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder

OBS, ny adress!
Pga det höga antalet anmälningar behöver vi byta lokal. Föreläsningen hålls på Högtomt, Saltvik (120 Långbergsödavägen, 22430 Åland).

Bakgrund:

Som jordbrukare – och människor i det hela taget – lever vi av de levande ämnesomsättningsprocesserna  – av interaktionen mellan växter, jord och djur. Ju bättre vi vi blir på att stimulera dessa processer och ju bättre trivsel och tillväxt vi kan  åstadkomma, ju sundare och mera högavkastande blir vårt jordbruk. Jordens mikroliv och dess symbios med växterna spelar en central med ofta förbisedd roll I fruktbarhetsbildandet.

T.ex. har den organiska gödslingen inflytelse på de mikrobiologiska processerna och därmed på om det byggs upp humus eller om det bara sker nedbrytande processer – vilket ofta är fallet.

Mineraliska obalanser har betydelse för om mikrolivet arbetar korrekt och har därutöver stort inflytande på näringsämneseffektiviteten i jorden.

Ökande ogräsproblem har också en mikrobiell orsak. Således kan man med en förändrad odlingspraxis undvika problem med frö- och rotogräs.

Med korrekt gödsling och stimulering av växternas sundhet kan jordbruket steg för steg omställas till vad vi kallar regenerativa odlingsmetoder, varmed näringseffektivitet, växtsundhet, näringskvalitet och räntabilitet förbättras.

 

Kursinnehåll:

Kursen vänder sig till jordbrukare, trådgårdsodlare, driftsledare och rådgivare inom konventionell, ekologisk och biodynamisk odling.

Vid kursen förmedlas ny yrkesmässig kunskap från hela världen. Metoderna är utvecklade och utprövade i praktiken och bygger på ett brett erfarenhetsunderlag.

Under kursens gång kommer du att lära dig att….

 • Utvärdera jordens tillstånd och hur odlingsåtgärder påverkar det
 • Använda resultat från jord- och plantanalyser till en förändrad gödslingspraksis
 • Använda växter och mikroliv till att målinriktat fixera kol och binda den i jorden i form av humus
 • Integrera djuren i gårds-organismen så att dessa bidrar väsentligt till humusbildandet och så att produktionen av mjölk, kött och ägg framtidssäkras och återigen blir klimatvänlig
 • Framställa gårsspecifika preparat för stimulering och styrning av de mikrobiella processerna
 • Stimulera tillväxt och växtsundhet med hjälp av vitaliserande växtbesputningar
 • Mäta skördens kvalitet och höja näringsinnehållet och därmed uppnå bättre kvalitet på foder- och avsalugrödor

 

Program:

 1. Regenerativt jordbruk – vad innebär det?
 • Grunden för de levande processerna i jorden, näringsbalans, utvidgad jordanalys enligt Albrecht
 • Näringsämnessynergier och antagonismer, jämvikt som underlag för näringsförsörjning och skördestabilitet
 1. Samspel mellan växter och mikroliv
 • Bakterieriernas och svamparnas funktion i jorden och deras betydelse för god tillväxt
 • Växtarternas och växtföljdens växelverkan och betydelse för ett bredspektrat och robust mikroliv
 • Ogräsets funktion och hur man gör dem överflödiga
 • Ytkompostering av gröngödslingsgrödor
 • Mikrobiell processtyrning (MPS), framställning av ferment
 1. Återuppbyggande av jordens mullhalt
 • Demonstration av metoder för humusuppbyggnad och levandegörande av jordmånen
 • Jordbedömning och växtanalyser
 • Växtvitaliserande besprutningar
 • Jordlösning
 1. Behandling av organisk gödsel
 • Behandling, fermentering och preparering av organisk gödsel
 • Kompostering
 • Omläggning av driften till regenerativa metoder i praktiken

IntroduktionskursIRegenerativaOdlingsmetoder_2019